Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chất béo làm bánh (trộn vào bột làm bánh cho bánh xốp và giòn)