Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conspectus /kən'spektəs/  

  • Danh từ
    (số nhiều conspectuses)
    đại cương, tổng quan