Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  hình ảnh thu nhỏ
  the world's epitome
  hình ảnh thu nhỏ của thế giới
  biểu hiện hoàn hảo
  she's the epitome of kindness
  bà ta là biểu hiện hoàn hảo (là hiện thân) của lòng tử tế
  (cũ) bản tóm tắt