Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

personification /pə,sɒnifi'kei∫n/  

  • Danh từ
    sự nhân cách hóa
    hiện thân
    she was the personification of elegance
    cô ta là hiện thân của vẻ thanh lịch