Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều syllabuses)
    danh mục khóa trình (của một khóa học)
    khóa học năm nay về thi văn học Anh có ghi Hamlet đấy