Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

embodiment /im'bɒdimənt/  

  • Danh từ
    hiện thân
    she's the embodiment of kindness
    bà ta là hiện thân của lòng tốt