Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

archetype /'ɑ:kitaip/  

  • Danh từ
    nguyên mẫu
    ví dụ điển hình (của cái gì đó)