Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thực chất, bản chất
  the essence of the problem
  thực chất của vấn đề
  tính chất
  coffee essence
  tinh chất cà phê
  in essence
  về cơ bản
  the two arguments are in essence the same
  về cơ bản hai lý lẽ đó là một
  of the essence
  rất quan trọng
  we must hurrytime is of the essence
  ta phải vội lên, thời gian là rất quan trọng

  * Các từ tương tự:
  essenced