Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cornerstone /'kɔ:nəstəʊn/  

  • Danh từ
    đá góc móng (của một ngôi nhà)
    (nghĩa bóng) nền tảng, cơ sở