Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    hầu như, gần như
    be virtually certain
    hầu như chắc chắn