Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

practically /'præktikli/  

 • Phó từ
  trên thực tế; hầu như
  it rained practically everyday
  trời hầu như ngày nào cũng đã mưa
  [một cách] thực tế
  he solved the problem very practically
  anh ta đã giải quyết vấn đề một cách rất thực tế