Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  hầu như, suýt
  it's almost time to go
  hầu như đã đến giờ đi rồi
  he slipped and almost fell
  nó trượt chân và suýt ngã
  almost no one believed him
  hầu như chẳng ai tin nó cả

  * Các từ tương tự:
  almost-metric