Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

effectively /i'fektivli/  

  • Phó từ
    [một cách] hữu hiệu
    trên thực tế, thực ra
    that means that effectively we have no chance of finishing on time
    điều đó có nghĩa là trên thực tế ta không có cơ may hoàn thành đúng hạn