Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chất
  a radioactive substance
  một chất phóng xạ
  water and ice are the same substance in different forms
  nước và nước đá là cùng một chất ở những dạng khác nhau
  thực chất
  they maintained that ghosts had no substance
  họ vẫn giữ ý kiến rằng ma là không có thật [chất]
  I like a meal that has some substance to it
  tôi thích bữa ăn có nhiều món có chất
  the substance of the speech
  thực chất của bài nói
  I agree with the substance of what you say with (what you say in substance) but differ on points of detail
  về thực chất của những gì anh ta nói tôi đồng ý với anh, nhưng về chi tiết thì không
  tiền bạc, của cải
  a man of substance
  một ông có nhiều tiền bạc của cải