Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  hàng vải
  cơ cấu
  the fabric of society
  cơ cấu xã hội
  the fabric of
  khung nhà (gồm sàn, tường, mái)
  toàn bộ khung nhà thờ cần làm mới lại

  * Các từ tương tự:
  fabricant, fabricate, fabricated, fabricated house, fabrication, fabricator, fabricature