Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fabricant /'fæbrikənt/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người chế tạo, người xây dựng