Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

textile /'tekstail/  

 • Danh từ
  (số nhiều)
  hàng dệt, vải
  những nhà máy sản xuất cả một loạt hàng dệt
  tìm được việc làm trong ngành dệt
  the textile industry
  công nghiệp dệt