Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

framework /'freimwə:k/  

 • Danh từ
  khung
  a bridge with a steel framework
  chiếc cầu khung bằng thép
  cơ cấu xã hội
  civil unrest which shook the framework of the old system
  sự bất ổn trong nước làm lung lay cơ cấu xã hội cũ
  khuôn khổ
  tất cả các vụ kiện có thể xem xét trong khuôn khổ các luật lệ hiện có