Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

constitution /,kɒnsti'tju:∫n/  /kɒnsti'tu:∫n/

 • Danh từ
  hiến pháp
  sự tạo thành, sự [thành] lập
  the constitution of an advisory group
  sự lập một nhóm cố vấn
  cấu tạo
  the constitution of the solar spectrum
  cấu tạo của quang phổ mặt trời
  thể tạng, thể chất
  a robust constitution
  thể trạng cường tráng

  * Các từ tương tự:
  constitutional, constitutionalism, constitutionalist, constitutionalize, constitutionally