Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều cloths /klɒθs/, Mỹ /klɔ:ðz/)
  vải
  vải len tốt
  mảnh vải; miếng giẻ
  a dish cloth
  giẻ lau chén đĩa
  a table cloth
  khăn trải bàn
  the cloth
  quần áo giáo sĩ; giới giáo sĩ
  a man of the cloth
  giáo sĩ
  cut one's coat according to one's cloth
  xem coat

  * Các từ tương tự:
  cloth-cap, cloth-eared, clothe, clothes, clothes-bag, clothes-basket, clothes-brush, clothes-hanger, clothes-horse