Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clothes-brush /'kləʊðzbrʌ∫/  

  • Danh từ
    bàn chải quần áo