Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clothes-bag /'klouðzbæg/  

  • -basket) /'klouðz,bɑ:skit/* danh từ
    túi đựng quần áo bẩn (để đem giặt)