Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  quần áo
  put on (take offone's clothes
  mặc (cởi) quần áo

  * Các từ tương tự:
  clothes-bag, clothes-basket, clothes-brush, clothes-hanger, clothes-horse, clothes-line, clothes-man, clothes-moth, clothes-peg