Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số nhiều (khẩu ngữ)
    quần áo
    summer togs
    quần áo mùa hè