Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clothes-peg /'kləʊðzpeg/  

  • (từ Mỹ clothes-pin /'kləʊðzpin/)
    cái kẹp phơi quần áo