Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clothes-line /'kləʊðzlain/  

  • Danh từ
    dây phơi quần áo