Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clothes-moth /'kləʊðzmɒθ/  

  • Danh từ
    nhậy cắn quần áo