Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cũ)
    y phục
    the Queen ceremonial apparel
    y phục nghi lễ của nữ hoàng