Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

raiment /'reimənt/  

  • Danh từ
    (cổ)
    quần áo