Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clothes-basket /kləʊðz,bɑ:skit/  

  • Danh từ
    giỏ đựng quần áo (để giặt hoặc đã giặt)