Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clothes-hanger /'kləʊðz,hæŋə[r]/  

  • Danh từ
    xem hanger