Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cũng như cloth-hanger, coat-hanger)
  cái mắc áo
  móc treo, vòng dây treo

  * Các từ tương tự:
  hanger-on, hangers-on