Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clothes-man /'kouðzmæn/  

  • Danh từ
    người bán quần áo cũ ((thường) old clothes-man)