Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    giới tăng lữ, giới giáo sĩ

    * Các từ tương tự:
    clergyman, clergywoman