Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clergywoman /'klə:dʤi,wumə/  

  • Danh từ
    vợ mục sư