Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] tôn giáo, [thuộc] đạo;[thuộc] tín ngưỡng
  religious faith
  niềm tin đạo
  sùng đạo, ngoan đạo (người)
  (nghĩa bóng) chu đáo; cẩn thận
  pay religious attention to detail
  chú ý chu đáo đến chi tiết

  * Các từ tương tự:
  religiously, religiousness