Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Mỹ department) bộ
  the Ministry of Defence
  bộ quốc phòng
  mục sư đoàn (đạo Tin Lành); nhiệm vụ và nhiệm kỳ của mục sư
  enter the ministry
  trở thành mục sư, đi tu