Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  thần thánh, linh thiêng
  the Holy Bible (Scriptures)
  kinh thánh
  a holy war
  cuộc chiến tranh thần thánh (bảo vệ cái gì thiêng liêng)
  sùng đạo; trong sạch (về mặt đạo lý)
  live a holy life
  sống một cuộc sống trong sạch

  * Các từ tương tự:
  holy city, Holy Communion, Holy Father, holy grail, holy land, holy of holied, holy of holies, holy orders, holy see