Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

supernal /sju:'pə:nl/  

 • Tính từ
  (thơ ca); (văn học) (thuộc) trời
  ở trên trời, ở thiên đường
  cao cả, cao thượng
  có địa vị cao, có quyền lực cao

  * Các từ tương tự:
  supernally