Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

holy orders /,həʊli'ɔ:dəz/  

  • be in holy orders
    xem order