Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    sùng đạo
    (nghĩa xấu) đạo đức giả

    * Các từ tương tự:
    piously, piousness