Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

goody-goody /'gʊdi,gʊdi/  

  • Danh từ
    (số nhiều goody-goodies)
    (xấu) người ra vẻ đạo đức