Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sanctimonious /,sæŋkti'məʊniəs/  

 • Tính từ
  (nghĩa xấu)
  ra vẻ ta đây đạo đức hơn người
  a sanctimonious remark
  lời nhận xét ra vẻ ta đây đạo đức hơn người

  * Các từ tương tự:
  sanctimoniously, sanctimoniousness