Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đạo đức giả; giả vờ làm như mộ đạo; ngụy quân tử
    kêu la thảm thiết

    * Các từ tương tự:
    cantingly, cantingness