Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shop-talk /'ʃɔp'tɔ:k/  

  • Danh từ
    chuyên làm ăn, chuyện công tác, chuyện chuyên môn, chuyện nghề nghiệp
    tiếng chuyên môn, tiếng nhà nghề