Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vernacular /və'nækjʊlə[r]/  

 • Danh từ
  phương ngữ
  phương ngữ A-rập
  a vernacular poet
  nhà thơ phương ngữ

  * Các từ tương tự:
  vernacularise, vernacularism, vernacularity, vernacularize, vernacularly