Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conversational /,kɒnvə'sei∫ənl/  

 • Tính từ
  (vị ngữ)
  [thuộc sự] nói chuyện
  her limited conversational powers
  khả năng nói chuyện có hạn của chị ta
  [thích hợp với lối] chuyện trò
  conversational tone
  giọng chuyện trò

  * Các từ tương tự:
  conversational interaction, conversational language, conversational processing, conversational program, conversationalist, conversationally