Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

autochthonous /ɔ:'tɔkθənəl/  

  • Tính từ
    bản địa

    * Các từ tương tự:
    autochthonously