Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • quá khứ phân từ của speak
    xem speak

    * Các từ tương tự:
    spoken for, -spoken