Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Anh, khẩu ngữ)
    như viva voce

    * Các từ tương tự:
    viva voce, vivace, vivacious, vivaciously, vivaciousness, vivacity, vivaciuosly, vivaria, vivarium